شیوه های پرداخت

وضعیت درگاه های سایت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

تمامی درگاه های سایتوضعیت
+ درگاه پرداخت زرین پال✔️ فعال
+ درگاه پرداخت نکست پی✔️ فعال
+ درگاه پرداخت ایدی پی✔️ فعال
+ درگاه پرداخت ایدی پی✔️ فعال


پرداخت اشتراک بصورت کارت به کارت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

شماره کارتبانک اینده
۶۳۶۲۱۴۱۰۵۱۷۰۴۸۷۳به نام امید عابدی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


پرداخت بصورت بیت کوین

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

بیت کوین۱Adv2KTRwxkzRNSzGfPCWU8XV5n4gjohwr

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

توسط
تومان